pbm_logo

Rreth PBM Shërbime Industritë Karriera Lajme Kontakt

Sherbime per Pagat

PBM shpk ofron sherbime per evidentimin e pagave te punojsve per kompani te cdo madhesie. Sherbimet tona perfshijne:

 

  • Mbledhja dhe rishikimi i evidencave qe lidhen me pagat e punojesve
  • Pergatitja e evidencave te pages bruto dhe pages neto mbeshtetur ne legjislacionin dhe standartet lokale
  • Pergatitja e instruksioneve te pagesave te pages neto, sigurimeve shoqerore dhe tatimit mbi te ardhurat mbeshtetur ne legjislacionin dhe standartet lokale
  • Pergatitja dhe paraqitja e pasqyrave te sigurimeve shoqerore dhe deklarimeve te ngjashme prane autoriteteve perkatese ne perputhje me kerkesat e legjislacionit vendas

 

 

1

Bulevardi "Deshmoret e Kombit"

Twin Towers, Tower 2, 7/4

Tirana, Albania

2 Tel: +355-4-2280125
3 Fax: +355-4-2280126
4 info@pbm.al
5 www.pbm.al