pbm_logo

Rreth PBM Shërbime Industritë Karriera Lajme Kontakt

Sherbimet e Taksave

PBM shpk ofron sherbime dhe konsulencë ne ceshtjet e taksave per Shoqeri Aksionere, Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar dhe Organizata Jo-Fitimprurese. Sherbimet e taksave te ofruara nga PBM shpk jane:

 

  • Tatim mbi vleren e shtuar (TVSH)
  • Tatim fitimi per bizneset
  • Tatim mbi te ardhurat personale
  • Sigurimet Shoqerore
  • Marrveshjet per eleminimin e taksave te dyfishta
  • Tatim ne Burim
  • Detyrimet Doganore

 

Stafi profesional i kompanise tone do te sjelli ekpertizen e kualifikuar te saj ne industrite ku ju operoni. Kjo expertize do te siguroje zgjidhjen me te mire te mundshme per ceshtjet komplekse te taksave.

 

Gjithashtu ne kemi eksperince per t’iu asistuar dhe keshilluar ne ceshtje negociatash me autoritetet fiskale.

1

Bulevardi "Deshmoret e Kombit"

Twin Towers, Tower 2, 7/4

Tirana, Albania

2 Tel: +355-4-2280125
3 Fax: +355-4-2280126
4 info@pbm.al
5 www.pbm.al